Ako’y kawani ng Gobyerno
Tungkulin ko ang maglingkod nang tapat at mahusay Dahil dito,
Ako’y papasok nang maaga at magtatrabaho nang lampas sa takdang oras kung kinakailangan,
Magsisilbi ako ng magalang at mabilis sa lahat ng nangangailangan;
Pangangalagaan ko ang mga gamit, at kasangakapan at iba pang pag-aari ng pamahalaan
Magiging pantay at makatarungan ang pakikitungo ko sa mga lumalapit sa aming tanggapan;
Magsasalita ako laban sa katiwalian at pagsasamantala;
Hindi ko gagamitin ang aking panunungkulan sa sarili kong kapakanan;
Hindi ako hihingi o tatanggap ng suhol;
Sisikapin kong madagdagan ang aking talino at kakayahan
Upang ang antas ng paglilingkod sa bayan ay patuloy na maitaas.

Sapagkat ako’y kawani ng gobyerno
At tungkulin ko ang maglingkod nang tapat at mahusaySa bayan ko at sa panahong ito;
Ako at ang aking mga kapwa kawani ay kailangan tungo sa
Isang maunlad, masagana at mapayapang Pilipinas.
Sa harap ninyong lahat, ako’y taos-pusong nanunumpa.